«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Установчими Зборами  Засновників ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ  «АСОЦІАЦІЯ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ ТА КОНТРОЛЮ ЗА ЯКІСТЮ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ»

Протокол №1  установчих зборів засновників від 25 квітня 2018 року

СТАТУТ

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

 «АСОЦІАЦІЯ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ ТА КОНТРОЛЮ ЗА ЯКІСТЮ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ»

 

1.      ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

          1.1. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «АСОЦІАЦІЯ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ ТА КОНТРОЛЮ ЗА ЯКІСТЮ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ» (надалі Організація) – є громадським об’єднанням соціально-освітньої направленості, що створено на засадах самоврядності, незалежності та добровільності для задоволення та захисту прав, свобод та законних інтересів членів Організації та громадян України шляхом провадження соціально-захисної, інформаційно-профілактичної роботи у сфері охорони здоров’я, гуманітарної, спортивно-оздоровчої, культурної, освітньої,   духовної, наукової діяльності, основною метою якої не є одержання прибутку.

1.2. Повне найменування Організації:

українською мовою – ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «АСОЦІАЦІЯ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ ТА КОНТРОЛЮ ЗА ЯКІСТЮ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ»;

1.3. Скорочене найменування Організації:

українською мовою – ГО «АСОЦІАЦІЯ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ ТА КОНТРОЛЮ ЗА ЯКІСТЮ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ».

1.5. Організація створюється і діє на засадах добровільності, самоврядності, вільного вибору території діяльності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу її членів (учасників), прозорості, відкритості та публічності.

1.6. Організація набуває прав юридичної особи з моменту державної реєстрації згідно з чинним законодавством, може мати свою печатку, штампи і бланки з власною назвою, рахунки, в тому числі в іноземній валюті в банківських установах, свою символіку, яка затверджується Загальними зборами та реєструється у порядку встановленому чинним законодавством. 

1.7. Організація має право від свого імені укладати угоди (правочини), набувати майнових та немайнових прав, нести обов’язки, бути позивачем та відповідачем у суді, мати у власності кошти та інше майно, відкривати рахунки в установах банків у національній та іноземній валюті.

1.8. Організація є непідприємницькою Організацією, метою якого не є одержання прибутку.

1.9. Організація діє в рамках Конституції України, Закону України «Про громадські об’єднання», чинного законодавства України та цього Статуту. 

1.10. Громадська організація має право реалізовувати свою мету (цілі) шляхом укладення між собою на добровільних засадах угод про співробітництво та/або взаємодопомогу у спосіб, не заборонений законодавством.

1.11. Громадська організація має право здійснювати співробітництво з іноземними неурядовими організаціями та міжнародними урядовими організаціями з дотриманням законів України та міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

1.12. Організація може виконувати свою діяльність на всій території України згідно поставленої мети та для виконання завдань передбачених цим Статутом.

2. МЕТА (ЦІЛІ), НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРАВА ОРГАНІЗАЦІЇ

2.1.      Основною  метою діяльності Організації є  захист соціальних, економічних та інших прав і інтересів споживачів, здійснення контролю якості харчових продуктів відповідно до чинного законодавства України.

2.2.      Основними завданнями Організації  є:

 • допомога, координація дій та захист інтересів громадян, сприяння у здійсненні ними соціальної та громадської діяльності;
 • участь у реалізації державної політики щодо захисту прав споживачів;
 • аналіз ситуації на споживчому ринку товарів, робіт та послуг;
 • вивчення споживчих властивостей продукції та попиту на неї;
 • проведення опитування населення щодо виявлення громадської думки про якість товарів, що випускаються і реалізуються, ціноутворення;
 • інформування органів виконавчої влади та споживачів про виявлення неякісної, небезпечної, фальсифікованої продукції, а також продукції, робіт та послуг, які не відповідають чинному законодавству України, та про прийняття відповідних заходів щодо припинення та заборони реалізації та застосування такої продукції на території України;
 • здійснення контролю за безпекою та якістю продукції та обслуговування у місцях громадського харчування;
 • проведення ревізійного контролю на підприємствах по виробництву та переробці харчових продуктів (заводах, фабриках, тощо);
 • перевірка та контроль за дотриманням санітарних вимог, правил приготування та зберігання харчових продуктів у школах, дитсадках та інших організаціях, ресторанах, кафе, тощо;
 • перевіряти та обстежувати відповідно до законодавства виробничі, складські, торговельні та інші приміщення суб’єктів господарської діяльності сфери торгівлі, громадського харчування та послуг;
 • відбирати в установленому порядку в суб’єктів господарської діяльності сфери торгівлі, громадського харчування та послуг зразки товарів, сировини, матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих виробів для перевірки їх якості на місці виробництва, відвантаження тощо або проведення незалежної експертизи у відповідних лабораторіях та інших установах, проводити контрольні перевірки правильності розрахунків зі споживачами за надані послуги та реалізовані товари;
 • надання юридичної та консультаційної допомоги споживачам згідно із чинним законодавством;
 • організація та проведення незалежної експертизи якості та безпеки товарів, продуктів (робіт, послуг);
 • сприяння у створенні системи споживчої освіти;
 • сприяння реалізації прав споживачів на придбання безпечної продукції (робіт, послуг) належної якості;
 • –          сприяння забезпеченню безпеки життя і здоров’я при придбанні споживачами продукції (робіт, послуг);
 • забезпечення права споживача на отримання інформації щодо продукції (робіт, послуг) та її виробників (виконавців, продавців)
 • проведення просвітницької діяльності з питань захисту прав споживачів за допомогою ЗМІ, Інтернету, особистого прийому громадян, організації та проведення круглих столів, семінарів, конференцій.
 1. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

3.1 Діяльність Організації базується на принципах:

– добровільності;

– самоврядності;

– вільного вибору території діяльності;

– рівності перед законом;

– відсутності майнового інтересу її членів ( учасників);

– прозорості, відкритості, публічності;

– поваги до особистої думки і гідності кожного члена Організації;

–  виборності всіх керівних органів Організації;

– періодичної звітності виборних органів перед членами Організації та вище стоячими органами;

– свободи дискусій в поєднанні з суворою статутною дисципліною і підпорядкованістю меншості прийнятим рішенням;

– обов’язковості виконання рішень вище стоячих органів для нижчестоящих.

4.ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЇX ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

4.1. Членство в Організації може бути індивідуальним.

4.2.  Членство в Організації може бути фіксованим і нефіксованим.

4.3.  Членами Організації можуть бути особи, які досягли 14 років.

4.4. Прийом до членів Організації здійснюється на підставі заяви.

4.5. Правління Організації приймає рішення про прийняття особи в члени Організації та вносить відповідний запис (за бажанням особи) у Реєстр членів Організації не пізніше ніж через два місяці після одержання письмової заяви, в якій особа підтверджує зобов’язання виконувати Статут, а також згоду на обробку своїх персональних даних відповідно до статутних завдань і чинного законодавства.

4.6. Правління Організації має право відмовити у прийнятті особи в члени Організації. Відмова у прийнятті у члени Організації може бути оскаржена на Загальних Зборах Організації. Рішення останніх є остаточним.

4.7. Права члена Організації:

– брати участь у статутній діяльності та заходах Організації;

– брати участь у Загальних Зборах, обирати і бути обраними до керівних органів Організації;

– вносити пропозиції, заяви та скарги на розгляд Загальними Зборами та Правлінням;

– отримувати інформацію та пояснення стосовно діяльності Організації, за умови захисту конфіденційної інформації та персональних даних;

– мати доступ до фінансових та інших звітів Організації;

– добровільно припиняти членство в Організації;

– мати типові посвідчення члена організації, нагрудні знаки та іншу відповідну символіку, яка не суперечить законодавству України.

4.8.  Члени Організації зобов’язані:

– виконувати вимоги Статуту і рішення керівних органів, пов’язані з виконанням статутних завдань Організації;

– сприяти виконанню статутних завдань Організації;

– пропагувати ідеї, мету, статутні завдання і діяльність Організації;

– виконувати вимоги керівних органів Організації, відокремленого підрозділу, у якому член Організації перебуває на обліку, щодо порядку та умов використання персональних даних та іншої інформації, яка є конфіденційною;

4.9.  Членство в Організації припиняється у випадках:

– письмової заяви члена, поданого до Правління Організації;

– рішення Правління.

4.10.  Правління приймає рішення про виключення члена Організації в випадку:

– неодноразового порушення вимог Статуту;

– вчинення дій або бездіяльності, несумісних із метою Організації;

– вчинення дій або бездіяльності, що завдають значну майнову або немайнову шкоду Організації;

– неучасті в діяльності Організації протягом 12 попередніх місяців.

 1. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

5.1. Керівними органами Організації є: Загальні Збори Організації, Правління, яке очолює Голова Правління. Контрольно-ревізійна комісія є контролюючим органом.

5.2. Загальні збори Організації є вищим органом управління Організації, який вправі приймати рішення з будь-яких питань її діяльності, в тому числі скасовувати рішення інших органів Організації. 

5.3. У Загальних зборах Організації беруть участь її Члени. Кожний Член Організації має один голос. Збори вважаються повноважними, якщо на них присутні більше половини Членів Організації.

5.4. Чергові Загальні збори  скликаються Правлінням щорічно. А саме, один раз на рік. Загальні  збори розглядають питання, винесені на їх розгляд Правлінням, Головою Правління, а також членами Організації.

5.5. Позачергові Загальні збори  скликаються при наявності обставин, що зачіпають суттєві інтереси Організації Правлінням чи Головою Правління, або з ініціативи не менше 10 відсотків від загального числа членів Організації або за вимогою контрольно-ревізійної комісії Організації.

5.6. До виключної компетенції Загальних Зборів Організації належить вирішення наступних питань:

– затвердження, внесення змін  до Статуту Організації;

– затвердження програм та основних напрямків діяльності Організації;

– заслуховування звітів органів управління Організації;

– ухвалення рішення щодо припинення діяльності Організації;  

– розпорядження коштами та майном Організації;

– призначення ліквідаційної комісії та її голови;

– обрання Правління строком на 6 років;

– обрання Голови Правління строком на 6 років;

– обрання Голови та членів Контрольно-ревізійної комісії строком на 4 роки;

– розглядає скарги на рішення, дії чи бездіяльність органів управління Організації;

– ухвалення рішення про створення товариств, підприємств;

– ухвалення рішення про створення юридичних осіб Організації;

– ухвалення рішення про затвердження символіки Організації;

– прийняття рішення про саморозпуск та реорганізацію.

5.7. Рішення Загальних Зборів Організації вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало не менш як ¾ від загальної кількості присутніх членів Загальних Зборів Організації. З питань, внесення змін до статуту, прийняття рішення про реорганізацію та ліквідацію рішення Загальних Зборів  Організації вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як три четвертих присутніх  членів Загальних Зборів Організації. Також трьома четвертими голосів присутніх членів Організації приймаються рішення щодо відчуження майна організації на суму, що становить п’ятдесят і більше відсотків майна організації.

5.8. Загальні Збори приймають «Рішення». Рішення, прийняті Загальними Зборами з дотриманням вимог даного Статуту, внутрішніх документів та законодавства України, обов’язкові для всіх інших органів управління Організації та Членів Організації.

5.9. Головує на засіданнях Загальних Зборів Організації особа з числа Членів, обрана Загальними Зборами Головою зборів. Хід Загальних Зборів Членів протоколюється. Протоколи засідань Загальних Зборів ведуться секретарем Загальних Зборів, підписуються Головою і секретарем Загальних Зборів.

5.10. Правління обирається Загальними Зборами строком на 6 років і здійснює наступні повноваження:

– організовує виконання рішень Загальних Зборів;

– забезпечує підготовку та проведення засідань Загальних Зборів;

– керує поточною діяльністю Організації;

– приймає рішення щодо відкриття та закриття рахунків;

– затверджує щорічний бюджет та звіт про його використання;

– займається розробленням та плануванням заходів. Вносить зміни до плану заходів;

– ухвалює рішення щодо прийняття у члени Організації, виключення з членів;

– засновує та ліквідовує друковані засоби масової інформації, призначає і звільняє їх керівників;

– веде інформаційну політику.

5.11. Засідання Правління Організації відбуваються не менше одного разу на пів року, скликаються Головою Правління або на вимогу 2/3 членів Організації.

5.12. Рішення Правління ухвалюються простою більшістю голосів присутніх членів.

5.13. Голова Правління є Головою Організації.

5.14. Кількісний склад Правління Організації визначається Загальними Зборами організації.

5.15. Зміни складу Правління та обрання Голови Правління проводиться на Загальних Зборах не пізніше останнього місяця останнього року перебування у складі правління або на посаді Голови Правління (при чому термін перебування на посаді рахується з дня обрання на Установчих зборах). Обрання нового складу Правління можливе також на позачергових Загальних Зборах за умови якщо його внесено до порядку денного 2/3 членів Організації.

5.16. Голова Правління обирається Загальними Зборами строком на шість років.

5.17. Голова Правління:

– здійснює загальне керівництво Організацією, Правлінням, приймає на роботу та звільняє з роботи штатних працівників;

– без доручення репрезентує Організацію в зовнішніх стосунках, представляє Організацію в офіційних стосунках з державними органами, громадськими об’єднаннями та іншими юридичними особами, робить заяви від імені Організації, що не суперечать Статуту Організації, чинному законодавству України, загальновизнаним принципам й нормам міжнародного права;

– підписує угоди, та інші фінансово-господарські документи;

– подає на затвердження загальних зборів кандидатури заступників Голови Організації;

– має право на скликання Загальних зборів;

– відкриває рахунки в фінансових установах України;

-виконує інші обов’язки покладені на нього Правлінням Організації чи Загальними Зборами.

У випадку, коли Голова Правління тимчасово не може виконувати свої обов’язки, його обов’язки виконує один з членів Правління (заступник), за рішенням Голови Правління. Обрання нового Голови Правління можливе на позачергових Загальних зборах за умови якщо відповідне питання внесено до порядку денного 2/3 членів Організації.

5.18. Засідання Загальних Зборів, Правління можуть проводитись як за безпосередньої участі членів так і за допомогою інтернет зв’язку з використанням аудіовізуальних комп’ютерних програм, онлайн конференцій. Рішення про форму проведення такого засідання приймає Правління Організації та повідомляє членів Організації не пізніше ніж за 15 днів до визначеної дати проведення засідання (Загальних Зборів, Правління) про обрану форму засідання. Будь яке засідання органів управління оформлюється протоколом про форму засідання  обов’язково вказується у протоколі, якщо засідання відбувалось за допомогою інтернет зв’язку у протоколі обов’язково фіксується за допомогою якої комп’ютерної програми відбувалось засідання.

5.19. Контрольно-ревізійна комісія ( далі – КРК ) є органом Організації, який здійснює контроль за діяльністю Організації та її відокремлених підрозділів шляхом проведення відповідних перевірок.

До складу КРК входять: Голова КРК, заступник Голови КРК та члени КРК

5.20. КРК у своїй діяльності керується Статутом Організації, актами та рішеннями керівних органів Організації та законодавством України.

5.21. Голова КРК та заступник КРК обираються із членів КРК строк на 4 року на Загальних зборах простою більшістю голосів.

5.22. Члени КРК мають право:

– проводити відповідні перевірки стосовно діяльності організації;

– вимагати необхідні для перевірки документи стосовно діяльності організації;

– вносити на розгляд Загальними Зборами та Правлінням питання стосовно діяльності організації.

5.23. Організація роботи КРК:

5.23.1. КРК проводить чергові та позачергові перевірки.

5.23.2. Чергові перевірки КРК проводить два рази на рік за підсумками діяльності Організації та готує за результати перевірок підсумки, які подає на розгляд Загальних зборів Організації.

5.23.3. Позачергові перевірки КРК проводить:

– за рішенням Загальних Зборів Організації;

– за рішенням Правління Організації;

– за власною ініціативою, у разі затвердження рішення КРК про позачергову перевірку Загальними Зборами.

5.23.4. Кожен член КРК має один голос.

5.23.5. Засідання КРК оформлюється протоколом, за ведення протоколу та достовірність внесених в нього даних несе відповідальність Секретар КРК.

5.25.6. Члени КРК несуть персональну відповідальність за достовірність, повноту та об’єктивність відомостей, які містяться у висновках та рішення КРК.

6. ПОРЯДОК ЗВІТУВАННЯ ПЕРЕД ЧЛЕНАМИ ОРГАНІЗАЦІЇ

6.1. Правління Організації, Голова Правління зобов’язані щорічно звітувати перед членами Організації на Загальних Зборах, з питань пов’язаних з реалізацією покладених на них повноважень та здійснення статутних завдань Організації. Правління та Голова Правління мають 30 денний терміни надавати відповіді  письмово або електронною поштою на запити членів громадського об’єднання щодо діяльності керівних органів та реалізації статутних завдань та забезпечити для членів Організації вільний доступ до інформації про їх діяльність, у тому числі про прийняті рішення та про здійсненні статутні завдання.

7. ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТА ПОСАДОВИХ ОСІБ ОРГАНІЗАЦІЇ

7.1. Кожен член Організації має право відповідно до Статуту вносити свої пропозиції про поліпшення діяльності Організації, викривати недоліки в її роботі, оскаржувати дії та бездіяльність її посадових осіб та керівних органів.

7.2. До рішень, дій (бездіяльності), які можуть бути оскаржені, належать такі у сфері управлінської діяльності керівних органів Організації, внаслідок яких:

 • порушено права та законні інтереси чи свободи члена Організації (групи членів Організації);
 • створено перешкоди для здійснення членом Організації його прав і законних інтересів чи свобод;
 • незаконно покладено на члена Організації будь-які обов’язки або його незаконно притягнуто до відповідальності.

7.3. Вимоги до звернення:

 • звернення адресуються Правлінню Організації, підприємствам, відокремленим підрозділам Організації або посадовим особам, до повноважень яких належить вирішення порушених у зверненнях питань;
 • у зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання члена Організації, викладена суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.
 • звернення може бути усним (викладеним членом Організації та записаним посадовою особою на особистому прийомі) чи письмовим, надісланим поштою або переданим членом Організації до відповідного органу Організації особисто чи через уповноважену ним особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до чинного законодавства;
 • звернення може бути подано як окремою особою (індивідуальне), так і групою осіб (колективне);
 • письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати.

7.4. Звернення, оформлене без дотримання цих вимог, повертається заявникові з відповідними роз’ясненнями не пізніше як через десять днів від дня його надходження.

7.5. Якщо питання, порушені в одержаному керівним органом Організації або посадовими особами зверненні, не входять до їх повноважень, воно в термін не більше п’яти днів пересилається ними за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється члену Організації, який подав звернення. У разі якщо звернення не містить даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення органом чи посадовою особою, воно в той же термін повертається члену Організації з відповідними роз’ясненнями.

Забороняється направляти скарги громадян для розгляду тим органам або посадовим особам, дії чи рішення яких оскаржуються.

7.6. Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає. Не розглядаються повторні звернення одним і тим же органом від одного і того ж члена Організації з одного й того ж питання, якщо перше вирішено по суті, а також ті звернення, терміни розгляду яких передбачено законом, та звернення осіб, визнаних судом недієздатними. Рішення про припинення розгляду такого звернення приймає керівник органу, про що повідомляється особі, яка подала звернення.

7.7. Пропозиції, скарги та зауваження членів Організації реєструються та розглядаються не більше як один місяць.
Про наслідки розгляду пропозиції, скарги чи зауваження повідомляють члена Організації який її подав.

7.8. Заяви (клопотання) розглядаються керівними органами, до повноважень яких належить розгляд заяв (клопотань), об’єктивно та вчасно з перевіркою викладених в них фактів та прийняттям рішення відповідно до чинного законодавства з забезпеченням їх виконання та повідомленням членів Організації про наслідки розгляду заяв (клопотань).

7.9. Скарга на рішення, дії чи бездіяльність керівного органу Організації, посадової особи подається в порядку підлеглості вищому органу або посадовій особі, не пізніше ніж через місяць після винесеного рішення, дії чи бездіяльності.   Однак, це  не позбавляє члена Організації права звернутися до суду відповідно до чинного законодавства, а в разі незгоди члена Організації з прийнятим за скаргою рішенням ― безпосередньо до суду.

7.10. Рішення, дії чи бездіяльність Керівника Організації, або органів Правління можуть бути оскаржені членами Організації до Загальних зборів Організації, чи у судовому порядку.

7.11. Член Організації, який звернувся із заявою чи скаргою до керівних органів і посадових осіб Організації, має право:

 • особисто викласти аргументи особі, що перевіряла заяву чи скаргу, та брати участь у перевірці поданої скарги чи заяви;
 • знайомитися з матеріалами перевірки;
 • подавати додаткові матеріали або наполягати на їх запиті органом, який розглядає заяву чи скаргу;
 • бути присутнім при розгляді заяви чи скарги;
 • користуватися послугами адвоката або представника трудового колективу, організації, яка здійснює правозахисну функцію, оформивши це уповноваження у встановленому законом порядку;
 • одержати письмову відповідь про результати розгляду заяви чи скарги;
 • висловлювати усно або письмово вимогу щодо дотримання таємниці розгляду заяви чи скарги;

7.13. Керівні органи Організації, їх керівники та інші посадові особи в межах своїх повноважень зобов’язані:

 • об’єктивно, всебічно та вчасно перевіряти заяви чи скарги;
 • на прохання члена Організації запрошувати його на засідання відповідного органу, що розглядає його заяву чи скаргу;
 • скасовувати або змінювати оскаржувані рішення у випадках, передбачених законодавством України, якщо вони не відповідають закону або іншим нормативним актам, невідкладно вживати заходів до припинення неправомірних дій, виявляти, усувати причини та умови, які сприяли порушенням;
 • забезпечувати поновлення порушених прав, реальне виконання прийнятих у зв’язку з заявою чи скаргою рішень;
 • письмово повідомляти члена Організації про результати перевірки заяви чи скарги та суть прийнятого рішення;
 • у разі визнання заяви чи скарги необґрунтованою роз’яснити порядок оскарження прийнятого за нею рішення;
 • не допускати безпідставної передачі розгляду заяв чи скарг іншим органам;
 • особисто організовувати та перевіряти стан розгляду заяв чи скарг членів Організації, вживати заходів для усунення причин, що їх породжують, систематично аналізувати та інформувати членів Організації про хід цієї роботи.

7.13. Керівник Організації та інші посадові особи Організації зобов’язані проводити особистий прийом членів Організації. Прийом проводиться регулярно у встановлені дні та години, відповідно до затвердженого графіку прийому. Графіки прийому доводяться до відома членів Організації.

7.14. Усі звернення членів Організації на особистому прийомі реєструються. Якщо вирішити порушені в усному зверненні питання безпосередньо на особистому прийомі неможливо, воно розглядається у тому ж порядку, що й письмове звернення. Про результати розгляду звернення члену Організації повідомляється письмово або усно, за його бажанням.

7.15.  Не допускається надавати відповідь не по суті скарги. При наявності таких порушень розгляд скарги може виноситись заявником на розгляд Загальних зборів Організації з вимогою застосування до порушника відповідних засобів впливу.

8. КОШТИ ТА МАЙНО ОРГАНІЗАЦІЇ

8.1 Організація є неприбутковою організацією. Для здійснення своїх програмних та

статутних цілей і завдань Організації,  має право бути власником, володіти, розпоряджатися і користуватися рухомим і нерухомим майном, коштами в національній та іноземній валютах, цінними паперами, нематеріальними активами, земельними ділянками, обладнанням та іншим майном, яке необхідно для здійснення статутної діяльності Організації та не заборонено мати у власності Організації чинним законодавством України.

8.2. Джерелами формування коштів і майна Організації можуть бути:

-кошти і майно, що надходять безоплатно, безповоротна фінансова допомога, добровільні пожертви членів Організації, інших осіб;

-пасивні доходи;

-дотації або субсидії з державного чи місцевих бюджетів, а також з державних цільових фондів;

– благодійна допомога, гуманітарна та технічна допомога;

–  набуте з інших підстав некомерційного характеру не заборонених законом;

– інші  фінансові надходження не заборонені  законодавством України.

8.3. Кошти Організації використовуються на:

– організаційні потреби Організації;

– фінансування заходів Організації, які проводяться відповідно до цілей його діяльності;

– інші сплати, передбачені діючим законодавством та потребами Організації.

8.4. Штатний розпис та грошові витрати затверджуються Правлінням Організації.

8.5. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед , членів Організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), Правління та інших пов’язаних з ним осіб;

8.6. Доходи (прибутки) Організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Організації, реалізації мети та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.


9. ПОРЯДОК ЗВІТНОСТІ І КОНТРОЛЮ

9.1. Організація веде оперативний, бухгалтерський і статистичний обліки за правилами, що діють в Україні.

9.2. Будь-які списання з балансу Організації проводяться за рішенням Загальних зборів Організації.

9.3. Організація не рідше одного разу на рік оприлюднює звіти та іншу інформацію про джерела залучення коштів і майна для здійснення статутної діяльності та про напрямки їх використання відповідно до законодавства України.

9.4. Державний контроль за діяльністю Організації здійснюється державними органами у порядку, передбаченому законодавством України.

10. ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ ОРГАНІЗАЦІЇ

10.1. Організація має право на створення відокремлених підрозділів, які не є юридичними особами.

10.2. Відокремлені підрозділи створюються шляхом прийняття рішення Загальними зборами Організації та подальшій їх реєстрації.

10.3. Відокремлені підрозділи громадського об’єднання утворюються та здійснюють свою діяльність на основі статуту громадського об’єднання.

10.4. Відокремлені підрозділи зобов’язані дотримуватись делегованих їм повноважень Організацією та виконувати поставлені перед ними завдання.

10.5. Рішення про припинення діяльності відокремлених підрозділів приймається Загальними зборами.

11. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

11.1. Припинення діяльності Організації здійснюється за рішенням ¾ від загальної кількості присутніхчленів Загальних Зборів від загальної кількості шляхом саморозпуску або реорганізації, або у інших випадках, передбачених чинним законодавством. У випадку припинення діяльності Організації передбачається передача активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету.

11.2.Організація має право у будь-який час прийняти рішення про припинення своєї діяльності (саморозпуск).

11.3. Загальні Збори приймають рішення про саморозпуск Організації.

12. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ОРГАНІЗАЦІЇ

12.1. Зміни до Статуту вносяться рішенням Загальних Зборів, якщо за них проголосувало не менше ¾ від загальної кількості присутніх членів Організації.
         12.2.  Зміни до Статуту  вносяться як за безпосередньої участі членів так і за допомогою інтернет зв’язку з використанням аудіовізуальних комп’ютерних програм, онлайн конференцій. Рішення про форму проведення такого засідання приймає Правління Організації та повідомляє членів Організації не пізніше ніж за 15 днів до визначеної дати проведення засідання Загальних Зборів про обрану форму засідання. Будь яке засідання органів управління оформлюється протоколом про форму засідання  обов’язково вказується у протоколі, якщо засідання відбувалось за допомогою інтернет зв’язку у протоколі обов’язково фіксується за допомогою якої комп’ютерної програми відбувалось засідання.

12.3. Про зміни, що сталися в Статуті, Організація в 60-денний строк повідомляє орган реєстрації.

12.4.  Зміни до Статуту оформлюються шляхом викладення Статуту у новій редакції.

13. ПОРЯДОК ПІДПИСАННЯ УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ

13.1 Установчий документ викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується засновниками (учасниками), уповноваженими ними особами або головою та секретарем загальних зборів (у разі прийняття такого рішення загальними зборами, крім випадків заснування юридичної особи).